ALGEMENE VOORWAARDEN


ALGEMENE VOORWAARDEN VETCOOL per 1-1-2024

Art. 01 Definities
Zwemschool VetCool Zernike: is een onderneming die valt onder VetKoel Groningen BV, gevestigd aan Zweerdeneiland 71, 9766 VA Eelderwolde.
Klant: eenieder die met Zwemschool VetCool Zernike een overeenkomst is aangegaan inzake de deelname van hemzelf of derden aan door Zwemschool VetCool Zernike gegeven lessen en of cursussen.
Deelnemer: eenieder die deelneemt aan een door Zwemschool VetCool Zernike gegeven les of cursus.
Instructeur: degene die de cursussen of lessen daadwerkelijk verzorgt.

Art 02. Deelname aan de lessen
Om deel te kunnen nemen aan de zwemcursus A dient de leerling minimaal 4 jaar te zijn bij aanvang van de cursus.
Om deel te kunnen nemen aan de zwemcursus B dient de leerling in het bezit te zijn van een A-diploma. Bij niet direct plaats zullen de kinderen op een wachtlijst worden geplaatst.
Kinderen starten op een vaste dag met een vaste lesgever. Het kan zijn dat de lestijd of lesdag wijzigt tussendoor.

Art. 03 Veiligheid
Zwemschool VetCool Zernike betracht de grootst mogelijke zorg voor de veiligheid van de deelnemers aan haar lessen. In het belang van de veiligheid dienen de deelnemers de instructies van de instructeurs op te volgen en zich te houden aan de afspraken die zijn gemaakt met Zwemschool VetCool Zernike.
Deze afspraken worden voorafgaand aan de zwemlessen in een informatiebrief verstrekt.
De deelnemers dienen eventuele lichamelijke beperkingen cq gezondheidsrisico’s bij de inschrijving en bij aanvang van de betreffende les aan de instructeur door te geven.

Art. 04 Diplomazwemmen
De instructeur is de enige die beslist of een kind kan afzwemmen. Criteria zijn onder meer de techniek, netheid van de slagen, uithoudingsvermogen en kracht.

Art. 05 Niet gevolgde lessen
Lessen die vanwege incidentele ziekte of afwezigheid om andere redenen worden gemist, worden niet verrekend noch vergoed. Indien de les vooraf door de klant zelf is afgemeld in de zwemscoremodule, dan is er de mogelijkheid de les in te halen op een ander moment.

Art. 06 Incasso bij betaling per maand
Betaling per maand gaat altijd via automatische incasso. Deze incasso vindt voorafgaand aan de maand plaats. Er wordt iedere maand hetzelfde bedrag geincasseerd, ongeacht hoeveel lessen er in die maand zijn. Bij lesuitval ten gevolge van reguliere schoolvakanties of algemeen erkende feestdagen heeft de deelnemer geen recht op het inhalen van de les of restitutie van lesgelden. In de schoolvakanties worden geen lessen gegeven. In juli en augustus wordt er geen lesgeld geincasseerd. Zwemschool VetCool Zernike heeft het recht de prijs aan te passen. De klant krijgt tenminste 1 maand van tevoren bericht over een prijsaanpassing.

Art. 07 Betalingsvoorwaarden
Betaling van het verschuldigde bij betaling per maand geschiedt middels een automatische incasso rond de 25e van de maand voor de maand erna.
De klant is niet bevoegd op het verschuldigde enig bedrag in mindering te brengen wegens een door de klant gepretendeerde tegenvordering. Voorts is het de klant niet toegestaan enige voor hem uit de overeenkomst met Zwemschool VetCool Zernike voortvloeiende verplichtingen op te schorten.

Art. 08 Niet tijdige betaling
Bij niet tijdige betaling van het verschuldigde neemt Zwemschool VetCool Zernike de volgende stappen:
1. Verzenden van een eerste herinneringsfactuur
2. Verzenden van een tweede herinneringsfactuur, lessen worden tijdelijk beëindigd en er wordt €5,00 aan administratiekosten in rekening gebracht
3. Verzenden van een ingebrekestelling en inschakeling van een incassobureau. De klant is gehouden de kosten die VetCool voor de inschakeling van een incassobureau moet maken, aan zwemschool VetCool te vergoeden. Deze kosten bedragen 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van €40,00
Bij niet tijdige betaling van de verschuldigde bedragen wordt de deelnemer de toegang tot de zwemlessen ontzegd tot de achterstand is voldaan. Eventuele lessen die dan extra nodig zijn voor het behalen van het diploma worden in rekening gebracht.

Art. 09 Annuleringsvoorwaarden
Binnen 24 uur na aanmelding is het mogelijk gratis om te annuleren. U ontvangt uw inschrijfgeld terug. Hierna gelden altijd de annuleringsvoorwaarden.
Te betalen bij:
– Annuleren tussen aanmelden en tot 3 weken voor ingangsdatum: inschrijfgeld
– Annuleren tussen 3 weken voor tot ingangsdatum: inschrijfgeld+50% van maandtermijn (€ 58,75)
– Annuleren na ingangsdatum en niet gestart: inschrijfgeld+100% maandtermijn (€117,50)

Opzeggen na te zijn gestart:
– U kunt per de 1e van de maand de zwemlessen opzeggen, hierbij geldt een opzegtermijn van 1 maand.

Art. 10 Aansprakelijkheid
1. Zwemschool VetCool Zernike is niet aansprakelijk voor door de klant of deelnemer geleden schade, tenzij deze schade het direct en onmiddellijke gevolg is van opzet of grove schuld van de instructeurs verbonden aan Zwemschool VetCool Zernike.
2. Voor zover Zwemschool VetCool Zernike ingevolge van dit artikel aansprakelijk is, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het door haar verzekeraar maximaal uit te keren schadebedrag.
3. Zwemschool VetCool Zernike is nimmer aansprakelijk voor kosten of schade, die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:
a. overmacht zoals in artikel 11 van deze voorwaarden omschreven;
b. daden en nalaten van de klant of de deelnemer, dan wel van personen wier handelen aan de klant of deelnemer kan worden toegerekend;
c. enige of andere van buitenaf komende oorzaak.

Art.11 Overmacht
Zwemschool VetCool Zernike kan in geval van overmacht de overeenkomst annuleren, dan wel haar verplichtingen opschorten, dan wel de overeenkomst wijzigen tot het tijdstip waarop de overmachtssituatie ophoudt te bestaan, zonder dat de klant enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard ook of hoegenaamd kan doen gelden. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan alle feiten en omstandigheden die buiten de invloedssfeer van Zwemschool VetCool Zernike liggen.
Zwemschool VetCool Zernike kan in geval van overmacht de lessen laten plaatsvinden op een ander adres in een ander zwembad dan waar oorspronkelijk voor gekozen is, mits dit binnen een redelijke afstand van de huidige lokatie ligt.

Art. 12 Inschrijfgeld
Via Ideal betaalt u eenmalig inschrijfgeld. Zodra het inschrijfgeld is ontvangen, staat uw kind ingeschreven bij Zwemschool VetCool Zernike. U ontvangt per mail een bevestiging. Inschrijfgeld wordt niet geretourneerd indien u besluit geen diensten van ons af te nemen, tenzij u binnen 24 uur na inschrijving weer afmeldt.

Art. 13 Privacybescherming
Alle persoonsgegevens of vertrouwelijke informatie worden met respect voor uw privacy behandeld conform de WBP. Beschikbare gegevens zullen niet aan derden worden verstrekt.

Art. 14 Geschilbescherming
Alle geschillen tussen Zwemschool VetCool Zernike, de klant en of de deelnemer worden in eerste aanleg berecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank Groningen, tenzij een andere rechter is aangewezen.

Art. 15 Garantiebepaling
1. Zwemschool VetCool Zernike geeft de garantie dat het kind op een veilig- en kwalitatief goed nivo zwemles krijgt onder begeleiding van minimaal een gediplomeerde lesgever. Zwemschool VetCool Zernike hanteert de gedragscode Zwembadbranche en alle lesgevers in dienst bij VetCool Zernike zijn in het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag(VOG).
2. Er kan geen garantie gegeven worden over hoe lang het kind erover doet om een zwemdiploma te krijgen. Dit is per kind afhankelijk van de motorische-, cognitieve- en sociaal emotionele ontwikkeling van het kind. We geven wel een gemiddeld aantal lessen aan die kinderen nodig hebben om het diploma te behalen.

Art. 16 Garantiepakket A, AB of ABC
We hebben 3 garantiepakketten waar je uit kunt kiezen of je kiest voor betaling per maand. Garantie betekent dat wij garanderen dat je kind een A, AB of ABC diploma haalt. Hoe lang een kind er over doet is afhankelijk van het kind zelf maar 80% van de kinderen heeft het aantal lessen nodig die in onderstaande pakketten staan vermeld, 10% heeft een maand langer nodig en nog eens 10% 2 maanden langer. De kinderen die meer tijd nodig hebben zijn vrijwel altijd de kinderen die ook niet binnen de garantievoorwaarden vallen.

Pakket A
Het lespakket is 45 lesweken geldig. Indien je kind na 45 lesweken zijn of haar diploma nog niet heeft gehaald, dan heeft hij/zij daarna nog 3 gratis bonusmaanden les mits er aan de garantievoorwaarden is voldaan. Indien je kind na deze 3 bonusmaanden zijn of haar diploma nog niet heeft gehaald, dan worden de lessen op dat moment weer in rekening gebracht. Inhaallessen moeten altijd binnen de 45 lesweken worden gevolgd en komen daarna te vervallen. De kosten voor eventuele extra lessen na de bonusperiode zijn € 15,00 per les en worden voorafgaand aan de maand in rekening gebracht.

Pakket AB
Het lespakket AB is 57 lesweken geldig. Indien je kind na 57 lesweken zijn of haar diploma A en B nog niet heeft gehaald, dan heb je daarna nog recht op 3 gratis bonusmaanden mits er aan onderstaande garantievoorwaarden is voldaan. Indien je kind na 57 lesweken+3 bonusmaanden zijn of haar diploma A en B nog niet heeft gehaald, dan worden de lessen op dat moment weer in rekening gebracht. De kosten hiervoor zijn € 15,00 per les en worden voorafgaand aan de maand in rekening gebracht.

Pakket ABC
Het lespakket ABC is maximaal 70 lesweken geldig. Indien je kind na 70 lesweken zijn of haar diploma ABC nog niet heeft gehaald, dan heb je daarna nog recht op 3 gratis bonusmaanden mits er aan onderstaande garantievoorwaarden is voldaan. 
Indien je kind na 70 lesweken + 3 bonusmaanden zijn of haar diploma ABC nog niet heeft gehaald, dan worden de lessen op dat moment weer in rekening gebracht. De kosten hiervoor zijn € 15,00 per les.
Indien een kind eerder klaar is dan het aantal lessen van het gekozen pakket, dan vindt er geen restitutie van lesgeld plaats.

Art. 17 Garantievoorwaarden
* Kinderen met fysieke of psychische factoren die het leren zwemmen kunnen belemmeren hebben geen 
  garantie en dus geen gratis bonuslessen.
* Zit je kind op het speciaal onderwijs dan heeft hij of zij ook geen garantie en dus geen gratis
bonuslessen. De zwemlessen worden na het aantal lesweken weer opnieuw in rekening worden
gebracht.
* Je kind moet op de dag van de eerste zwemles 4,5 jaar of ouder zijn. Hier worden geen uitzonderingen
in gemaakt, ook al gaat het om enkele dagen. Indien een kind jonger is dan 4,5 jaar bij de start dan is er 
  geen garantie en dus geen gratis bonuslessen.
* Inspanningsverplichting: 
  A pakket: maximaal 2 lessen missen, alle andere gemiste lessen moeten binnen 3 weken worden 
  ingehaald.
  AB pakket: maximaal 3 lessen missen, alle andere gemiste missen lessen moeten binnen 3 weken
worden ingehaald
  ABC pakket: maximaal 4 lessen missen, alle andere gemiste lessen moeten binnen 3 weken worden    
  ingehaald

Inhalen van lessen op een ander moment levert altijd vertraging in de vorderingen op!

Art. 18 Keuze van pakketten
U kunt voorafgaand aan de zwemlessen een keuze te maken voor een bepaald pakket. Deze kan niet tussentijds gewijzigd worden. Indien het tussentijds niet gaat met de zwemlessen zullen we gezamenlijk zoeken naar de beste oplossing voor het kind. Pakketten kunnen ook los van elkaar en achter elkaar worden afgenomen. Diploma B en C kan alleen in de vorm van een pakket worden afgenomen.

Art. 19 Tussentijds beeindigen van de lessen door ouder (tussen diploma’s)
Indien van tevoren een AB of een ABC pakket is afgenomen en u wilt ervoor kiezen om toch geen B en/of C te gaan doen, dan vindt er geen restitutie van lesgeld plaats.

Art. 20 Afmelden van zwemlessen en inhalen
Lessen die niet kunnen worden gevolgd dienen van tevoren te worden afgemeld in de zwemscore, alleen dan is het mogelijk een inhaalles te plannen. Lessen die niet van tevoren zijn afgemeld worden in rekening gebracht, de kosten hiervoor zijn €15,00. Inhalen is niet verplicht en u kunt maximaal een tegoed van 2 inhaallessen hebben.